Regulamin użytkownika serwisu videomentor.pl

§1. Postanowienia ogóle

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników korzystających z oferty portalu działającego pod adresem internetowym www.videomentor.pl (dalej zwanego „portalem”).

 2. Użytkownikiem portalu jest osoba, która korzysta z pełnej oferty portalu.

 3. Oferta portalu obejmuje skontaktowanie użytkownika portalu z osobą deklarującą posiadanie niezbędnego doświadczenia i wiedzy (zwanej dalej „ekspertem”) dla udzielania jednej lub wielu porad z danej dziedziny wiedzy, nauki lub życia - za pośrednictwem sieci internet w ramach infrastruktury programowej zapewnionej przez portal.

 4. Podmiotem udostępniającym ofertę portalu (zwanym dalej „organizatorem”) jest Video Mentor sp. z o.o. (zwany dalej „organizatorem”). Dane organizatora: Video Mentor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP 5252803913 REGON 384605850 Zarejestrowana pod adresem: Chmielna 2 / 31, 00-020 Warszawa, Polska.

 5. Warunkiem skorzystania z usług portalu jest rejestracja w portalu za pomocą loginu i hasła, co równoznaczne jest z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji oferty portalu i usług ekspertów – regulamin przetwarzania danych osobowych stanowi osobny plik na stronie www.videomentor.pl

§2. Wymagania sprzętowe

Dla prawidłowego korzystania z oferty portalu niezbędne jest:

 1. Posiadanie dostępu do Internetu oraz poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej akceptującej pliki cookie w tym zwłaszcza przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0 lub Mozilla Firefox, w wersji nie niższej niż 2.0 lub innej o podobnych właściwościach technicznych.

 2. Posiadanie aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.


§3. Zawarcie i realizacja umowy z organizatorem

 1. Skorzystanie z oferty portalu możliwe jest jedynie dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Skorzystanie z oferty portalu możliwe jest po kliknięciu w przycisk „zarejestruj” na stronie głównej portalu lub w inne równorzędne odnośniki, prowadzące do adresu ___________.

 3. Bez rejestracji możliwym jest przeglądanie części składowych portalu, w tym zwłaszcza jego strony głównej.

 4. Rejestracja wiąże się z obowiązkiem podania następujących danych o osobie użytkownika:

 1. Adresu email (dany adres email może być podany w trakcie rejestracji tylko jednokrotnie)

 2. Imienia i nazwiska

 3. Adresu zamieszkania

 4. Numeru telefonu komórkowego

 5. Hasła dostępowego do profilu użytkownika na portalu

 1. Rejestracja kończy się poprzez zatwierdzenie wprowadzonych danych za pomocą przycisku „zatwierdź”.

 2. Prawidłowe zatwierdzenie rejestracji przeniesie użytkownika do strony wygenerowanego dla niego profilu, za pomocą którego może korzystać z oferty portalu.

 3. Fakt dokonania rejestracji zostanie potwierdzony poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej (email) podany przez użytkownika w toku rejestracji. Wiadomość będzie zawierała adres internetowy. Wejście na ten adres stanowi potwierdzenie faktu rejestracji i jest konieczne dla odblokowania dostępu do pełnej funkcjonalności oferty portalu.

 4. Z chwila wejścia pod adres internetowy wskazany w wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika w toku rejestracji pomiędzy użytkownikiem, a organizatorem nawiązana zostaje na czas nieokreślony umowa na podstawie której użytkownik może korzystać z usług portalu.

 5. Umowa jest odpłatna w zakresie, w jakim użytkownik za pośrednictwem portalu kontaktuje się z wybranym przez siebie ekspertem. Odpłatność takiego kontaktu określana jest wówczas w każdorazowo udostępnianym użytkownikowi do akceptacji wariancie cenowym i czasowym takiego kontaktu.


§4. Awatar

 1. W trakcie rejestracji użytkownik będzie miał możliwość stworzenia tzw. awatara, będącego graficznym odwzorowaniem osoby użytkownika w portalu. Awatar nie może przyjmować formy sprzecznej z prawem, zasadami współżycia społecznego lub narażającej dobra osobiste osób fizycznych lub prawnych.

 2. Awatar nie może:

 1. przyjmować formy służącej propagowaniu poglądów politycznych, orientacji religijnej, światopoglądowej lub seksualnej

 2. nie może służyć szerzeniu nienawiści do osób lub grup osób, dyskryminowaniu osób lub grup osób ze względu na ich płeć, wiek, przynależność religijną, polityczną, światopoglądową lub orientację seksualną.

 1. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora graficznych materiałów użytych do stworzenia awatara na potrzeby zapewnienia jego funkcjonowania w portalu. Zgoda ta obowiązuje również po zakończeniu umowy użytkownika z organizatorem i/lub w razie usunięcia konta użytkownika.


§5. Zawarcie i realizacja umowy z ekspertem

 

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej portalu dotyczące zasad i odpłatności nawiązywania kontaktu z ekspertami nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do kontaktu z ekspertami i przedstawienia im zagadnienia, które ma być objęte poradą eksperta.

 2. Wybrany ekspert ocenia przedstawiony przez użytkownika problem i przedstawia propozycję swojej porady – wraz ze stawką za jej udzielenie. Propozycja ta stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego i pozostaje ważna przez okres 24h od chwili jej wysłania użytkownikowi.

 3. Ekspert może odmówić udzielenia porady bez podania powodu.

 4. Skorzystanie z propozycji eksperta następuje przez zaakceptowanie przesłanego użytkownikowi przez eksperta wariantu osobowego, cenowego i czasowego usługi, i stanowi zawarcie umowy z ekspertem za pośrednictwem portalu. Realizacja umowy następuje po wyborze wariantu cenowego i czasowego porady eksperta i jego opłaceniu.

 5. Wybór wariantu centowego i czasowego skutkuje automatycznym przeniesieniem użytkownika do sekcji portalu odpowiedzialnej za płatność za usługę. Odpłatność realizowana jest za pomocą serwisu płatniczego „Blue Media S.A.”. Skorzystanie z usług „Blue Media S.A.” oznacza akceptację regulaminu tego serwisu płatniczego. Organizator nie przewiduje innych metod płatności. Indywidualne uzgodnienia w tym zakresie możliwe są wyłącznie w ramach zawarcia osobnej umowy.

 6. Dokonanie płatności oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na nawiązanie sesji komunikacji z ekspertem oraz na wykorzystanie wizerunku osób biorących udział w sesji na potrzeby realizacji tej sesji.

 7. Po dokonaniu płatności użytkownik otrzyma email, w którym wskazane zostaną parametry kontaktu z ekspertem takie jak data, godzina, długość trwania kontaktu. Udanie się przez użytkownika pod adres wskazany w emailu oznacza rozpoczęcie realizacji umowy z ekspertem. Email zawierał będzie spersonalizowany link umożliwiający połączenie się z ekspertem przy użyciu jednego urządzenia umożliwiającego odbiór i wysyłanie strumienia audio i video.

 8. W sesji z ekspertem mają prawo brać udział, a także oglądać ją i słuchać jej jedynie osoby, którym to uprawnienie wyraźnie przyznano w umowie z ekspertem i których udział / oglądanie / słuchanie zostało opłacone przed rozpoczęciem sesji. Użytkownik ma obowiązek podjęcia wszelkich czynności aby inne osoby w sesji po jego stronie udziału nie brały, nie oglądały jej lub nie przysłuchiwały się jej.

 9. Umowa zostaje zrealizowania przez eksperta poprzez dostępność eksperta do kontaktu z użytkownikiem w sposób i w czasie wskazane w emailu wskazującym parametry kontaktu z ekspertem - niezależnie od tego czy użytkownik wziął udział w kontakcie z ekspertem.

 10. Jeśli użytkownik wziął udział w kontakcie z ekspertem realizacja umowy eksperta z użytkownikiem następuje przez udzielanie przez eksperta odpowiedzi na pytania użytkownika w zakresie specjalizacji eksperta wskazanej w karcie informacyjnej eksperta przez czas określony w wybranym przez użytkownika wariancie

 11. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć kontakt poprzez kliknięcie na przycisk „zakończ sesję”. Sesja nie może zostać wznowiona jeśli użytkownik zmieniłby zdanie co do zakończenia sesji po kliknięciu w ten przycisk. Zakończenie sesji stanowi o zakończeniu umowy z ekspertem.

 12. Ekspert może przerwać udzielanie porady / zakończyć prowadzenie sesji w razie:

 1. Wynoszącego ponad 15 minut opóźnienia użytkownika we wzięciu udziału w sesji

 2. Agresywnego, prowokacyjnego, wulgarnego lub niezgodnego z prawem zachowania użytkownika

 3. Jeśli w sesji ekspert – użytkownik bierze udział więcej osób, niż zadeklarował użytkownik składając zamówienie

 1. Ekspert ma prawo zrobić zrzut ekranu w celu udokumentowania zaobserwowanego naruszenia regulaminu przez użytkownika, w szczególności w postaci zaobserwowanego przez eksperta:

 1. Rejestrowania treści sesji przez użytkownika lub osobę trzecią

 2. Udziału w sesji większej ilości osób, niż obejmowała umowa z ekspertem

 3. Zaistnienia zdarzeń uzasadniających przerwania przez eksperta udzielania porady / zakończenia prowadzenia sesji.

 1. Po zakończonym kontakcie użytkownik może na portalu ocenić eksperta i zostawić komentarz dotyczący kontaktu. Ekspert ma prawo ustosunkowania się do komentarza użytkownika. Organizator zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy wulgarnych, agresywnych, niezgodnych z prawdą, prawem, dyskryminujących, nie merytorycznych lub obraźliwych.

 2. Podane w portalu warianty cenowe kontaktów z ekspertami zawierają ceny brutto (zawierają podatek VAT).

§6. Reklamacje i odwoływanie sesji z ekspertami:

 1. Sesja z ekspertem może być odwołana przez użytkownika lub eksperta najpóźniej na 15 minut przed jej rozpoczęciem. Po upływie tego terminu użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z ekspertem.

 2. Odwołanie sesji przez eksperta po upływie w/w terminu powoduje możliwości ubiegania się przez użytkownika o zwrot pieniędzy lub odbycie sesji najbliższym możliwym dla eksperta terminie.

 3. Odwołanie przez użytkownika sesji po w/w terminie nie jest podstawą do żądania zwrotu pieniędzy.

 4. W razie niemożności realizacji połączenia z ekspertem pod adresem wskazanym w mailu od organizatora lub w razie przerwania połączenia z przyczyn technicznych użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie organizatora za pomocą emaila wysłanego poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.videomentor.pl, powinien zawierać opis zdarzenia.

 5. Za niezrealizowanie opłaconej sesji z ekspertem z przyczyn leżących po stronie portalu lub po stronie użytkownik może otrzymać zwrot wpłaconych środków lub propozycję nowej sesji. Decyzja co do roszczenia należy do użytkownika.

 6. Użytkownik zobowiązuje się do zgłoszenia reklamacji niezwłocznie, nie później zaś niż w terminie 3 dni od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia reklamacji.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpoznania reklamacji w terminie maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania sesji prowadzonych przez ekspertów dla celów rozpoznawania reklamacji, na co użytkownik wyraża zgodę. Odmowa wyrażenia zgody lub wycofanie jej jest tożsame z wypowiedzeniem umowy zawartej przez użytkownik z organizatorem i zwalnia organizatora z dalszego wykonywania usług objętych umową.

 9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udzielenie osobom trzecim spersonalizowanego linków uzyskanego od organizatora w mailu wskazującym parametry kontaktu z ekspertem. Niemożność zrealizowania połączenia z ekspertem w razie udzielenia nie stanowi niewłaściwego zrealizowania umowy przez organizatora i nie rodzi prawa do złożenia reklamacji w razie braku połączenia.


§7. Odpowiedzialność

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność za działanie portalu, tj. możliwość skontaktowania użytkownika z ekspertem i uzyskania jego porad.

 2. Użytkownik korzystając z oferty portalu jest uprawniony do otrzymania porady zgodnej z opisem umiejętności trenera w karcie informacyjnej trenera.

 3. Organizator ma prawo odmówienia użytkownikowi dostępu do oferty portalu w razie zadeklarowania przez użytkownika zamiaru skorzystania z wiedzy eksperta w celach niezgodnych z prawem.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udzielone przez eksperta porady, w tym zwłaszcza za ich treść, zgodność z prawem, jakość lub adekwatność do oczekiwań użytkownika.

 5. Organizator nie dokonuje weryfikacji oczekiwań użytkownika co do wiedzy eksperta i nie ponosi odpowiedzialności za nawiązanie kontaktu przez użytkownika z ekspertem nieposiadającym oczekiwanej przez użytkownika wiedzy.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zadawanie przez użytkownika pytań niezwiązanych ze specjalizacją wskazaną przez eksperta w jego karcie informacyjnej. Nieudzielenie przez eksperta odpowiedzi na pytania niezwiązane ze specjalizacją eksperta ujawnioną w karcie informacyjnej nie stanowi niewłaściwego wykonania usługi przez eksperta.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie wiedzy przekazanej użytkownikowi przez eksperta

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta ekspert lub użytkownik, a które uniemożliwiają korzystanie z oferty portalu.

 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wykonaniu usług spowodowane wypadkami losowymi, które nie leżą po stronie organizatora, a także takimi, na które organizator nie miał wpływu. W przypadku zaistnienia takich okoliczności użytkownicy będą o nich niezwłocznie powiadamiani.

 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści ujawnione w profilu użytkownika, w tym graficzną formę jego awatara lub informacje udostępniane przez użytkownika w ramach portalu.

 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie niemożności zrealizowania przez użytkownika połączenia z ekspertem w razie udostępnienia osobom trzecim spersonalizowanego linków uzyskanego od organizatora w mailu wskazującym parametry kontaktu z ekspertem.

 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedojście do skutku sesji z powodu niespełnienia wymogów technicznych korzystania z portalu przez użytkownika.


§8. Poufność

 1. Organizator zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji na temat użytkowników gromadzonych przez infrastrukturę portalu w trakcie korzystania z jego oferty. Dane gromadzone będą wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i w zakresie przez nie wymaganym. Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można w sekcji „ochrona danych osobowych” na głównej stronie portalu.

 2. Organizator zapewnia szyfrowanie sesji użytkownika z ekspertem.

 3. Użytkownik zobowiązuje się do niedokonywania rejestracji treści sesji prowadzonych z udziałem eksperta za pomocą środków rejestracji obrazu i dźwięku osobiście czy przy pomocy osób trzecich, jak również do niedokonywania transmisji lub retransmisji sesji, w której bierze udział z ekspertem.

 4. Użytkownik zobowiązuje się do realizowania sesji w warunkach zapewniających udział w nich jedynie osób objętych umową z ekspertem.

 5. Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia wszelkich możliwych w danym momencie czynności mających na celu uniemożliwienie udziału w sesji osób nieobjętych umową z ekspertem, a także uniemożliwienie rejestrowania treści sesji.

 6. Użytkownik wyraża zgodę na rejestrowanie treści porad udzielanych przez eksperta przez organizatora – w celach związanych z procedurą reklamacyjną. Materiały w ten sposób zarejestrowane przechowywane będą przez okres 14 dni.


§9. Usunięcie konta

 1. W razie naruszenia zasad regulaminu przez użytkownika organizator ma prawo natychmiastowego wstrzymania się z realizowaniem usługi.

 2. Organizator ma prawo usunięcia konta użytkownika, co jest tożsame z wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym umowy użytkownikowi w następujących przypadkach:

 1. Kontaktowania się w dowolnej formie (w tym w szczególności osobiście, emailowo, telefonicznie) użytkownika z ekspertem poza infrastrukturą portalu

 2. Rejestrowania sesji z ekspertem przez użytkownika lub osobę trzecią działającą w imieniu, na rzecz lub z upoważnienia użytkownika lub przynajmniej przy jego przyzwoleniu, dokonywania przez użytkownika lub osobę trzecią transmisji lub retransmisji sesji z ekspertem

 3. Korzystania przez użytkownika z infrastruktury portalu w celach lub sposób sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub w sposób naruszający dobra osobiste osób fizycznych lub prawnych.

 1. Po zakończeniu umowy użytkownika z organizatorem i/lub usunięciu konta z przyczyn opisanych w niniejszym paragrafie organizator zachowuje prawo zachowania emaila użytkownika, z którym zakończono umowę i/lub którego konto usunięto.


§10. Odstąpienie od umowy i jej wypowiedzenie

 1. Użytkownik będący konsumentem, który zawarł z organizatorem umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa organizatora, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów składając organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie przez użytkownika powinno być dokonane na piśmie poprzez wysłanie stosownego pisma na adres organizatora wskazany powyżej. Może być ono również dokonane w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.videomentor.pl

 2. Tak użytkownik, jak i organizator mogą w każdej chwili wypowiedzieć umowę z okresem wypowiedzenia 14 dni. Wypowiedzenie przez użytkownika powinno być dokonane na piśmie poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres organizatora. Może być ono również dokonane w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.videomentor.pl

 3. W razie złożenia przez użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wypowiedzenia jej nie podlegając zwrotowi na rzecz użytkownika płatności za sesje z ekspertami, w których użytkownik wziął udział.

 4. Użytkownik nie ma prawa odstąpienia od umowy z ekspertem lub wypowiedzenia jej w okresie późniejszym, niż 15 minut przed rozpoczęciem sesji z ekspertem.

 5. Użytkownikowi nie należy się zwrot kwot zapłaconych za sesję z ekspertem, która została wykonana przez eksperta z udziałem użytkownika jeśli użytkownik wziął udział w sesji mimo uprzedniego złożenia oświadczenia o zmianie jej terminu, odwołania sesji, odstąpienia od umowy z ekspertem lub wypowiedzenia jej.

 6. Użytkownik niezadowolony z rozstrzygnięcia reklamacji lub użytkownik reklamacji nieskładający mają prawo do rozstrzygnięcia swojego sporu z organizatorem przez Sąd. Dokonując rejestracji w portalu użytkownicy wyrażają zgodę, aby sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów tak z zakresu sporów z organizatorem, jak i z zakresu sporów z ekspertami, był sąd właściwy dla siedziby organizatora.


§11. Kary umowne

 1. Użytkownik wyraża zgodę na zapłacenie na rzecz organizatora kary umownej w wysokości 30.000 zł za sesję z ekspertem, w trakcie której użytkownik lub osoba przez użytkownika dopuszczona do udziału w sesji lub niepowstrzymana przez użytkownika od udziału w sesji dokonała rejestracji, transmisji lub retransmisji materiału audio lub video z sesji.

 2. Użytkownik wyraża zgodę na zapłacenie na rzecz organizatora kary umownej w wysokości 30.000 zł za każdą z osób biorących udział w sesji, przysłuchujących się jej lub oglądających ją – o ile ich udział w sesji, prawo przyglądania się jej lub przysłuchiwania nie zostały wykupione w ramach wybranego przez użytkownika wariantu osobowego, cenowego i czasowego usługi.

 3. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od wezwania przez organizatora.

 4. Obowiązek zapłaty kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia przez organizatora odszkodowania za szkody przewyższające wartością kwotę kary umownej, a wynikające ze zdarzeń będących powodem jej naliczenia.


§12. Gwarancja i rękojmia.

 1. Organizator zobowiązuje się do dołożenia staranności oczekiwanej od przedsiębiorcy w celu zgodnego z prawem i efektywnego realizowania niniejszej umowy.

 2. Z uwagi na świadczenie przez organizatora usługi pośrednictwa między użytkownikiem, a ekspertem, organizator nie udziela rękojmi, ani gwarancji, na świadczoną przez siebie usługę.


§13. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik wyraża zgodę na kontakt z organizatorem za pomocą adresu poczty elektronicznej wskazanego przy rejestracji.

 2. Niniejszy regulamin może ulec zmianie, o czym użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego przy rejestracji

 3. Kontakt z organizatorem we wszystkich dotyczących portalu sprawach, poza kwestią wypowiedzenia umowy, prowadzony będzie za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.videomentor.pl