POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU VIDEOMENTOR.PL

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Regulaminem Użytkownika Serwisu Videomentor.pl („Regulamin Użytkownika”) oraz Regulaminem Mentora Videomentor.pl („Regulamin Mentora”). Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie Użytkownika oraz Regulaminie Mentora. Postanowienia Regulaminu Użytkownika i Regulaminu Mentora stosuje się odpowiednio.

Polityka Prywatności ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych osobowych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych Użytkowników i Ekspertów jest Video Mentor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, NIP 5252803913 REGON 384605850 Zarejestrowana pod adresem: Chmielna 2 / 31, 00-020 Warszawa, Polska. Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbywać w szczególności mailowo przez adres email ado (at) videomentor.pl
SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH
Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych przesłanych za pomocą odpowiedniego formularza. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników i Mentorów dotyczy imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, IP komputera, adresu danych do faktury, NIP, wizerunku i danych zbieranych przez Google Analytics oraz innych danych koniecznych w celu wykonywania usług świadczonych zgodnie z Regulaminem. Charakter usług świadczonych przez Videomentor.pl uniemożliwia ich świadczenie w sposób anonimowy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych w formularzu jako obligatoryjne uniemożliwi wykonywanie Usług oraz realizację umów przez Videomentor.

Dane osobowe Użytkowników i Mentorów będą przetwarzane w następujących celach:
  • - realizacji przepisów prawa – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • - realizacji umów i świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • - działań promocyjnych i handlowych prowadzonych przez Videomentor oraz rozpatrywania składanych skarg i reklamacji oraz optymalizacji świadczeń Videomentor – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Videomentor (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub dobrowolna zgoda Użytkownika/Mentora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • - optymalizacja świadczeń Organizatora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Organizatora, jako Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na należytym prowadzeniu działalności gospodarczej;


W przypadku uzyskania przez Videomentor wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika lub Mentora z Usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Videomentor może przetwarzać dane osobowe Użytkownika lub Mentora w zakresie niezbędnym do ustalenia zakresu jego odpowiedzialności.

Dane osobowe Użytkownika oraz Mentora będą przetwarzane przez okres trwania Umowy lub umowy o świadczenie innej usługi świadczonej drogą elektroniczną, a następnie czas odpowiedni dla wykazania jej wykonania (czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń oraz terminów podatkowych), a po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Videomentor nie dokonuje transferu danych osobowych do państw trzecich.
PROFILOWANIE
Videomentor dokonuje profilowania w oparciu o dane osobowe oraz inne informacje pozostawione przez Użytkowników w trakcie korzystania z Serwisu oraz podejmowanych w tym czasie działań.

Profilowanie, o którym mowa powyżej, ma na celu dokonanie oceny jakimi usługami Użytkownik może być zainteresowany, jak również wyświetlanie Użytkownikowi spersonalizowanego przekazu reklamowego.

Profilowanie dokonywane przez Videomentor nie skutkuje podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji, które mogą po stronie Użytkownika wywołać negatywne skutki prawne lub wpływać na Użytkownika w podobny sposób.

Osoba podlegająca profilowaniu ma prawo wnieść do Videomentor sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych osobowych.
ODBIORCY DANYCH
W przypadku zamówienia Rozmowy, dane osobowe Użytkownika podane podczas rezerwacji zostaną przekazane Ekspertowi przeprowadzającemu Rozmowę.

Videomentor może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu wykonywania czynności wskazanych w Regulaminie Użytkownika oraz Regulaminie Mentora, a także w celu obsługi Użytkownika oraz Mentora. Wówczas odbiorcami danych Użytkownika i Mentora, mogą być: dostawca hostingu dla Serwisu, firma świadcząca usługi informatyczne, firma dostarczająca płatności online, biuro księgowe, kancelarie prawne, firma dostarczająca komunikator np. Skype.

Dane osobowe zgromadzone przez Videomentor mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

Każdy podmiot, któremu Videomentor powierza do przetwarzania dane osobowe Użytkownika lub Mentora, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkownika lub Mentora w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe Użytkownika lub Mentora, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Videomentor.

Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika lub Mentora, którego dane dotyczą.
PRAWA PODMIOTU DANYCH
Każdy Użytkownik oraz Ekspert ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z systemu należącego do Videomentor, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracowała Videomentor, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Videomentor na temat Użytkownika lub Mentora, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Videomentor dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia Videomentor zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Videomentor do organu nadzorczego.
INNE DANE
Serwis może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika lub Mentora – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji na stronie Serwisu i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika lub Mentora, jeżeli wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Użytkownika lub Mentora lub informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie Serwisu i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika lub Mentora.
BEZPIECZEŃSTWO
Videomentor stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników oraz Ekspertów przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Videomentor z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.

Videomentor wdrożyła również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą. Videomentor wdraża wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25, 30, 32-34, 35-39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz Mentora.

Jednocześnie Videomentor wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika lub Mentora szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika lub Mentora, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownik oraz Ekspert powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Użytkownika lub Mentora w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Videomentor rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.
COOKIES
W celu prawidłowego działania Serwisu, Videomentor korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika oraz Mentora, za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik oraz Ekspert korzysta z Serwisu – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

Serwis wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika/Mentora; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika/Mentora, aż do ich skasowania.

Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika lub Mentora. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

Cookies Serwisu są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika/Mentora, w szczególności nie umożliwiają one przedostania się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

Pliki generowanie bezpośrednio przez Videomentor nie mogą być odczytywane przez inne serwisy (Cookies Własne). Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmiotu współpracujące z Videomentor) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

Użytkownik/Ekspert może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Przede wszystkim Użytkownik/Ekspert może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu.

Użytkownik/Ekspert może też samodzielnie usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

Videomentor wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika lub Mentora w Serwisie i utrzymywania sesji Użytkownika/Mentora; konfiguracji Serwisu i dostosowania zawartości stron do preferencji albo zachowania Użytkownika/Mentora; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzjących Serwis.

Videomentor wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

Cookies jakiego narzędzia: Cel zapisania:
Google Analytics analiza zachowań Użytkowników/Ekspertów w Serwisie
Google Adwords działania promocyjne i marketingowe
HotJar analiza zachowań Użytkowników/Ekspertów w Serwisie
Facebook działania promocyjne i marketingowe


Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik/Ekspert.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 15.03.2020r.